Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Raison D'Être - Within the Depths of Silence and Phormations

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Varje lycka, varje livsöde, följer en deterministisk gång, från förstadium, till storhet, för att slutligen vittra sönder, och kvarlämna en brusten själ i väntan på döden. Sådan tycks utgångspunkten vara i denna kalla, maniska musik, vars kompositionsmodell består av en serie cykler, som repeteras och bygger upp en schematisk struktur, vari en uppsättning klanger, melodifraser, körsånger och inspelade ljudeffekter, skapar harmoniska intervall genom att parallellt sammanfoga utvalda komponenter. Konstnärens uppgift blir här att finna en enhetlig balans, som både lyfter fram individuella delar av stycket, men som samtidigt uppnår helhetsintrycket av en elektronisk orkester.

Raison D'Être experimenterar inom dessa musikaliska områden med vibrerande syntflöden, som både dikterar växling i tonhöjd, och bildar kontextuellt underlag för korta melodiska passager, ackompanjerade av de episka klagoropen från fallna änglar. Resultatet blir ett rörligt bildkollage, en avbildande erfarenhet, som färgläggs och förändras utefter detaljerade strukturella förändringar. Musiken går därför från att vara en konstruktion av statiska möten mellan två idéer, till att omvandlas till ett aktivt språk, genom vilket skönhet blir en variabel, som kan uttrycka valfritt känslotillstånd, så länge de enskilda byggstenarna återförenas på poetisk nivå, med någon form av gemensam referensram.

Med en rytmik som för det mesta är upplöst, och endast avspeglas på en metanivå då ett grundmönster cykliskt upprepas, blir detta även den primära faktorn i musikupplevelsen. Den esoteriska naturen i ambient-musik tvingar lyssnaren att själv skapa under tolkningsprocessen, med harmoni som koordinat för vägledning i utforskandet av den inre fantasin. Det är här som Peter Andersson är både pionjär och mästare inom sin genre: olidligt simpel textur genererar associativa tankebanor, som tillsammans divergerar ut i en mörk sinnesnärvaro av civilisationer och ensamma andar i nedbrytning. De förnimmelser som blir starka, får en ledande karaktär i upplevelsen, medan vaga utbrott förblir vaga, förblir tysta och intetsägande.

Den nyklassiska stilistiken är närvarande, och formar djupet inom varje melodisk yttring, men det är besynnerligt nog inte alla idéer som fungerar fullt ut. De inspelade replikerna från en amerikansk kriminalfilm känns malplacerade i just detta sammanhang, och kan endast försvaras rent tematiskt. Själva kompositionsteorin lider även av en viss "ouppfyllelse"; varje stycke sköljer in som en havsvåg på stranden, spolar upp fragment av en händelse, för att sedan sjunka tillbaka ner i havets djup, utan någon egentlig konklusion. Detta är också baktanken med denna musik: den ska endast återskapa korta och intensiva ögonblick, omvälva våra känslor och sinnesintryck, och som en grekisk tragedi, rensa ut alla illusioner och dekonstruera våra existentiella grundförutsättningar som människor, men likväl lämna oss med ett hån, utan någon självklar vägledning ut från lidande och död. I stället öppnar den upp och vidgar vår egen självförståelse, försätter oss i ett tillstånd av tidlöshet, för att med en smärtsam och kall logik finna och etablera en kontakt med våra inre ideal och drömmar.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!