Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Diverse


Naturalism

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Genom tiderna har olika idéstrukturer försökt att ställa sig emot naturen och rebellera mot dess system. Kristendomen kom till Sverige som en oinbjuden gäst, beredd att konvertera om alla avvikare med bibel och svärd. Våra förfäder gav inte upp i första taget och fann antagligen kristendomen vara mer eller mindre vansinnig. Till sist tog den dock överhand och kom att bli en av de största faktorer till människans förakt och rädsla för naturen, i kontrast till den nära relation som man hade till naturen under germansk och hednisk tid.

Samhällsformer som industrialism och kapitalism, samt tidsepoker som upplysningen och modernismen, tjänade till att ta avstånd från naturen och Hennes system, för att i stället anamma en moralisk och materialistisk syn på livet. I samma anda som den liberalhumanistiska kristendomen, intalar den moderna människan sig än i dag, att vi alla är skapta lika och att död, lidande och smärta är något negativt som bör undvikas, i stället för att handla enligt heroism och idealism. Denna ignorans som människan idag stoltserar med är en av huvudfaktorerna till att det moderna samhället just nu befinner sig i en fas av självdestruktivitet och miljöförstöring. När hon bor flera mil från synen av träd, glömmer människan bort sin ställning och tror sig vara överman. Mer fel kan människan inte ha.

Det enda sättet för människan att återfå tilltron, respekten och kärleken till Moder Natur, är att acceptera sin del av den större helheten. Att förstå vikten av att vi bevarar och vårdar de ekosystem och den biologiska mångfald - såväl bland växter och djur som bland människor - är att heroiskt hänge sin kraft och sin tro till något större och viktigare än en själv. Tron på att människan och naturen bör leva i naturlig symbios kallas naturalism. Naturalism är en traditionell livssyn, som vill förena människan och naturen i en samverkande process. Genom att förneka det faktum att människan på något sätt "står över" naturen, tillåter man därmed sig själv att ingå i ett större kretslopp där man inte är ledare eller ensam gud, utan endast en liten del av ett system som är självgående och oändligt.

Den logiska slutsatsen av detta blir en holistisk världssyn som överskrider all form av individualism, materialism och moralism. Genom att se ur ett helhetsperspektiv, blickar man inte bara utöver en by, ett samhälle, en nation, en världsdel - ja, en hel planet - utan ser endast till kosmos helhet, och där förbi. Således är naturalism kompatibelt med integralism, eller tron på att samhällen och nationer fungerar som direktverkande organiska processer. Naturalism begränsar sig därmed logiskt sett inte endast till det oskiljaktliga samspel mellan natur och människa, utan för vidare dessa holistiska tankegångar till ett universumomspännande schema där ingenting kan skapas eller förgöras - endast omvandlas till nya former av energi. Således står individuell rädsla inför döden framför heroiska insatser som gynnar helheten i direkt motsats till naturalismens grundfilosofi.

Naturalisten hyllar naturen, hyllar universums morallösa verkningar och inser att individens roll är att tjäna helheten framför sina egna själviska lyckoönskningar. Naturalisten älskar naturen och ser sig själv som en del av Henne, men vägrar samtidigt att endast se naturen som en fysisk värld, utan överskrider materialism och beskådar även Henne som en process, som ett abstrakt idéschema där moralisk laglöshet ersätts med praktiska och direktverkande funktioner och slutresultat. Således är naturalism en nihilistik livsåskådning, då den förbiser illusion och personlig moral, för att kunna beskåda världen som den verkligen är.

Moder Natur rår människan inte på, oavsett vad vi idag vill tro eller icke tro. Gener styr det mesta av vem vi är, hur vi är och varför vi är som vi är. Idag har man lagt tabu på all diskussion kring genetikens roll för människan, och många har även gått så långt att hävda att raser bland människor inte existerar, trots att dessa så kallade "sociala konstruktioner" stämmer förvånansvärt väl överens med hur verkligheten fungerar. Den moderna humanismen ger sig ut för att påstå att "alla människor är lika", samtidigt som den hävdar att "varje individ är unik och har ett egenvärde i sig". Hur dessa två påståenden går ihop är fortfarande ett olöst mysterium för den självosäkre humanisten, som räds tanken på att vissa individer har låg intelligens, låg moralisk karaktär, svag genetik och vansinnigt psykologiskt beteende. Humanisten, likt alla naturföraktare, är rädd för naturligt urval och konkurrens efter inre förmåga, och därmed så övergår man till att ersätta detta med ekonomisk jämlikhet och konkurrens enligt den globala kapitalismens maktspel. Jämlikhet förvandlas plötsligt till ekonomisk vinst.

Rädslan för döden följer samma schema av idéer, nämligen att "ingen får kränka eller ta död på ett människoliv". Tanken bakom dödsförakt härstammar från de materialistiska tankegångar som kristendomen förde med sig in i Sverige. När människan inte kan komma över individuella förluster, förnekar man även heroism och självuppoffring. I stället övergår man till en passiv världssyn där materiell och individuell komfort går före alla former av högre handlande. Alla stora civilisationer - som Romarriket - byggde på en indoeuropeisk livssyn, där döden endast var ett steg till nytt liv. Man insåg att helheten är viktigare än individen, och var därmed inte rädd för att till och med dö för sin sak. Samma syn hade våra hedniska förfäder, som inte bara var osjälviska till naturen, utan även glorifierade krig som ärofyllt, vackert och stärkande för ett folk. Den krigare som hade modet att skratta då de sista bloddropparna lämnade hans sargade kropp på slagfältet, ansågs vara särskilt ädel och stark.

I relation till detta möts vi som moderna människor idag utav bilder av gråtande och svältande barn i Afrika, plastiga livsstilar uppsprungna ur demokratisk konsumism och skogar som skövlas till förmån för snabbmatsrestauranger och shoppingcentra. Vår moderna värld är en naturföraktande bomb som är beredd att förstöra och förgöra allt vackert och naturligt, för att kunna expandera den ekonomiska tillväxten och tillgodogöra sig materiell och populär profit. Denna syn på Moder Natur är endast ett resultat av över 2000 år av naturförakt. Denna rädsla för personlig död, för att vissa individer är bättre än andra, för naturens urval av de svaga, är en rädsla som grundar sig i moral och inte i realism.

Det moderna samhället idag håller på att driva vår planet till sin slutgiltiga kollaps. Miljöförstöringar, försämrad kvalitet på människor, kultur- och folkutrotningar samt fixering vid pengar, är direkta resultat av vad som sker när människan försöker ställa sig över naturen, eller ännu värre, glömmer bort Henne och endast ser Henne som ett område med skog. Naturen, oavsett vad vi moraliskt eller känslomässigt tycker, är inte bara ängar, blommor och sjöar. Naturen är ett helt system och däri befinner även vi oss. Vi kan inte undankomma ålderdom, lidande, smärta eller sorg. Dessa är viktiga delar av Moder Natur, precis som lycka, kärlek och välmående. Det är hög tid att människor vågar släppa taget om sin egen dödlighet och i stället börjar leva för att tjäna den process, den värld, det universum, som givit oss liv. Vår relation till naturen måste åter igen införas och vår förståelse, vördnad och respekt för Moder Natur bör bli ett direkt resultat av detta. Låt oss fascineras och hänföras av Hennes skönhet, Hennes förmåga att tända och släcka liv, Hennes magi och mystik - låt oss hänföras av livet självt och för alltid leva i symbios med det som livnär oss och ger våra liv en större mening. Låt oss åter bli Ett med Moder Natur.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Diverse Articles Via RSS!