Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Hjalmar Söderberg - "Doktor Glas"

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Som många andra romaner som skrevs i tidsrymden mellan sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, är Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" en skildring av staden, sedd ur en medelålders mans ögon, skriven med lätt hand - intelligent, filosofisk, moraliskt utmanande. "Doktor Glas" är på sätt och vis besläktad med Europas åtskilliga berättelser i jagform om borgerliga flanörer, absinttörstande poeter och bildade gentlemän, som ifrågasätter samhällets normer och grubblar över den egna existensens väsen.

Söderbergs variant är placerad i Stockholm vid sekelskiftet 1900, och romanens protagonist är en ensam själ vid namn Doktor Glas. Jagformen kommer tämligen naturligt, eftersom boken ska föreställa huvudpersonens dagboksanteckningar. Med tanke på att dagboksförande i princip är ett evighetsprojekt börjar man kanske fråga sig vad som föranleder att boken faktiskt har ett slut. Är det dagbokspappret som inte räcker längre, drabbas upphovsmannen av något allvarligt, eller representerar romanen helt enkelt ett urval av en längre, pågående dagbok? Det är i alla fall frågor som dyker upp när jag läser en bok som denna.

Romanen målar ett ganska rikt porträtt över doktorn, men låter oss i gengäld endast ana djupet hos andra personer, som är relativt ytligt beskrivna - vilket har sin logiska förklaring i att det är en dagbok vi läser. Inte minst doktorns "antagonist", pastor Gregorius, är synnerligen endimensionellt skissad, vilket för övrigt gav Bengt Ohlsson möjlighet att fläska ut karaktären i den parafraserande romanen "Gregorius".

Handlingen är enkel. Doktor, som aldrig hittat någon riktig kärlek, fattar tycke för pastorns unga, vackra hustru, som har en romantisk affär med en jämnårig man. Hustrun kommer till Glas för att be honom om hjälp att slippa ifrån vissa, i sovkammaren förekommande, äktenskapliga förpliktelser. Doktorns försök att med falsk medicinsk rådgivning tvinga pastor Gregorius att utöva avhållsamhet misslyckas, och doktorn börjar umgås med planer på mord - dels på grund av en romantisk sentimentalitet över en kärlek, som för honom själv ter sig omöjlig, och dels för att ge sitt liv en mening och en tyngd, som dittills saknats i hans meningslösa tillvaro. Söderberg diagnostiserar här Europas nya, avkristnade medborgare, och den alltmer utbredda nihilism, som följer i gudlöshetens spår.

Det hela påminner vagt om Dostojevskijs "Brott och straff", vilket Söderberg inte verkar sticka under stol med, eftersom han låter Doktor Glas nämna Raskolnikov vid ett tillfälle. Glas och Raskolnikov är släkt i det att båda tycks vara två rationellt tänkande män, som lever med sina planer om mord, och vars existens nästan slukas av dessa tankar. Motiven skiljer sig förstås åt, men med hjälp av avgrundsdjupt förakt rättfärdigar båda figurerna sina drömmar. Raskolnikovs offer är en ockerkärring som ingen tycker om; Doktor Glas' hatobjekt är en ful gammal pastor, som tvingar sig på sin fru sexuellt.

Romanen är ett barn av hela tidsandan, och avancerad name-dropping förekommer - Strindberg, Nietzsche, Spencer är några - och boken behandlar en stor del av de frågor, som sysselsatte den kontinentala filosofin: tillvaron och jaget, religionen, moral kontra etik i ett sekulariserat samhälle, värden i livet. Den förebådar också den form av existentialism som skulle komma att populariseras av Sartre och Camus, vilka i sin tur byggde på psykologiska iakttagelser och filosofiska teorier hos t.ex. Nietzsche och Heidegger.

Söderberg bygger av enkla beståndsdelar en medryckande roman, sparsam i sentimentalitet, vilket ger läsaren möjlighet att hitta känslor hos sig själv - det är alltså inte författaren som dikterar (åtminstone inte så att det märks). Det blir känslosamt, men inte kladdigt. "Doktor Glas" är lätt - i vikt, volym och språk. Den är snart genomläst, och man får ändå med sig mer än hos många romaner av tyngre format. Romanen är vacker, perfekt i sin form, ställer relevanta och viktiga frågor, och bidrar med spännande läsning. Kort sagt: en raritet.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." PFA / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!